در حالی که قرار بود ده مارچ گفتگوهای بین الافغانی میان طالبان و حکومت افغانستان رسما آغاز شود، اما اجرای مراسم های جداگانه تحلیف در ارگ و سپیدار، گفتگوهای بین الافغانی را به تاخیر انداخت. ارگ می گوید هیات مذاکره کننده را تشکیل داده است. سپیدار می گوید، هیات ارگ از حکومت همه شمول نماینده […]

در حالی که قرار بود ده مارچ گفتگوهای بین الافغانی میان طالبان و حکومت افغانستان رسما آغاز شود، اما اجرای مراسم های جداگانه تحلیف در ارگ و سپیدار، گفتگوهای بین الافغانی را به تاخیر انداخت.

ارگ می گوید هیات مذاکره کننده را تشکیل داده است. سپیدار می گوید، هیات ارگ از حکومت همه شمول نماینده گی کرده نمی تواند.