در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم عبدالشکور سالنگی – کارشناس روابط بین الملل

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم عبدالشکور سالنگی – کارشناس روابط بین الملل