در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم برنا صالحی – کارشناس روابط بین الملل

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم برنا صالحی – کارشناس روابط بین الملل