ایران، همچنان آماده تعامل و همکاری با اتحادیه اروپا برای حل و فصل مسایل بوده است. حسن روحانی، در دیدار با جوزف بورل، نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان این مطلب گفته است، هرزمان طرف مقابل به‌ گونه کامل به تعهداتش عمل کند، ایران نیز به تعهدات خود بازخواهد گشت. روحانی با بیان این […]

ایران، همچنان آماده تعامل و همکاری با اتحادیه اروپا برای حل و فصل مسایل بوده است. حسن روحانی، در دیدار با جوزف بورل، نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان این مطلب گفته است، هرزمان طرف مقابل به‌ گونه کامل به تعهداتش عمل کند، ایران نیز به تعهدات خود بازخواهد گشت.

روحانی با بیان این که اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامی، در چارچوب این توافق و برای حفظ آن بوده است. در این دیدار، نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که با توجه به تلاش کشورهای اروپایی برای حفظ برجام، او نیز تمام توان خود را برای حفظ برجام بکار می گیرد.