جهانی بایگانی - شبکه تلویزیون نور
تاکید امریکا برای عملی شدن خواست‌های جهانی از سوی امارت اسلامی ۲۳ جدی ۱۴۰۰

تاکید امریکا برای عملی شدن خواست‌های جهانی از سوی امارت اسلامی

ظاهر به نظر می‌رسد که امارت اسلامی تاکنون رضایت ایالات متحده امریکا و جامعه‌ی جهانی را در پیوند به ایجاد یک حکومت همه‌شمول به دست نیاورده است. به همین دلیل امریکا یک بار دیگر از حکومت جدید می‌خواهد که برای رسمیت یافتن از سوی جامعه‌ی جهانی، امارت اسلامی باید خواست‌های جهان به ویژه امریکا را […]