دولت پاکستان
ادامۀ واکنش‌ها به اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان 17 میزان 1402

ادامۀ واکنش‌ها به اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان

تصمیم دولت پاکستان مبنی بر اخراج اجباری مهاجران افغانستان فاقد سند مهاجرت به‌واکنش‌های به همراه شده‌است. کمیسیون رسیدگی به‌وضعیت پناهجویان بازگشته از پاکستان، تحت ریاست معاون وزارت امور مهاجرین برای هماهنگی و رسیدگی به‌چالش اخراج پناهجویان با برخی موسسات امدادرسان در مرز اسپین بولدک نشست برگزار کرده است. معاون امور مهاجرین در این نشست گفته […]