وزیر انرژی قطر اعلام کرده است که این کشور از سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک خارج می شود. سعد کعبی که یکماه پیش به سمت وزارت انرژی پادشاهی قطر منسوب شده، روز دوشنبه در دوحه، پایتخت این کشور گفته است که کشورش تصمیم گرفته است تا از جنوری دوهزار و نزده از عضویت اوپک خارج […]

وزیر انرژی قطر اعلام کرده است که این کشور از سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک خارج می شود.

سعد کعبی که یکماه پیش به سمت وزارت انرژی پادشاهی قطر منسوب شده، روز دوشنبه در دوحه، پایتخت این کشور گفته است که کشورش تصمیم گرفته است تا از جنوری دوهزار و نزده از عضویت اوپک خارج شود. او گفته است که دولت قطر صبح دوشنبه مقام های اوپک یا سازمان کشورهای صادر کننده نفت را از این تصمیم آگاه کرده اند. به گفته وزیر انرژی قطر، این کشور ظرفیت نفتی زیادی ندارد. او درعین حال تاکید کرده است که بیشترین تمرکز این کشور روی تولید گاز خواهد بود.