متخصص بایگانی - شبکه تلویزیون نور
پزشک آدینه روز: گازات اضافی یا نفخ و بادی در شکم ۲۷ جدی ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: گازات اضافی یا نفخ و بادی در شکم

دراین برنامه هدیه ضیایی، صحبتی داشت با محترم داکتر قیس نیکزاد، متخصص داخله‌ی عمومی

پزشک آدینه روز: ترضیضات قفحی و دماغی  در اطفال ۲۰ جدی ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: ترضیضات قفحی و دماغی در اطفال

دراین برنامه هدیه ضیایی،  صحبتی داشت با محترم داکتر احمد جاوید صدیق، متخصص جراحی اطفال

پزشک آدینه روز: سواشکال ولادی از دیدگاه اورتوپیدی ۲۱ قوس ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: سواشکال ولادی از دیدگاه اورتوپیدی

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر احمدظفرعزیز، متخصص جراحی اورتوپیدی و تراوماتولوژی

پزشک آدینه روز: ضعیفی بیره‌ و منگ دندان‌ها ۰۷ قوس ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: ضعیفی بیره‌ و منگ دندان‌ها

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر هارون صافی، متخصص استوماتولوژی  

پزشک آدینه روز: سنگ‌های طرق بولی (سنگ‌های گرده، حالب ومثانه) ۲۳ عقرب ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: سنگ‌های طرق بولی (سنگ‌های گرده، حالب ومثانه)

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکترفرید رحمان حزین، متخصص یورولوژی  

پزشک آدینه روز: دیابت یا مرض شکر ۱۷ عقرب ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: دیابت یا مرض شکر

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر محمد آصف آرام، متخصص داخله عمومی و فوق تخصص بیماری، سکرتر جنرال اندوکراین ولوژِی افغانستان    

پزشک آدینه روز: بیماری پروستات ۲۵ میزان ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: بیماری پروستات

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر فرید رحمان حزین، متخصص یورولوژی      

پزشک آدینه روز: ریزش مو ۱۱ میزان ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: ریزش مو

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر یارمحمد نورزی، متخصص جلدی و زیبایی