متخصص بایگانی - شبکه تلویزیون نور
پزشک آدینه روز: بیماری جاغور چیست؟ ۰۸ حوت ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: بیماری جاغور چیست؟

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر نثار احمد ظهیر، ترینر متخصص داخله عمومی

پزشک آدینه روز:  بیماری سرخکان ۳۰ دلو ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: بیماری سرخکان

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر محمد اکرم ذکی، ترینر متخصص داخله اطفال

پزشک آدینه روز: بندش بینی ۰۹ دلو ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: بندش بینی

دراین برنامه هدیه ضیایی، صحبتی داشت با محترم داکتر محمد صامد آریایی، متخصص جراحی گوش گلو و بینی

پزشک آدینه روز: گازات اضافی یا نفخ و بادی در شکم ۲۷ جدی ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: گازات اضافی یا نفخ و بادی در شکم

دراین برنامه هدیه ضیایی، صحبتی داشت با محترم داکتر قیس نیکزاد، متخصص داخله‌ی عمومی

پزشک آدینه روز: ترضیضات قفحی و دماغی  در اطفال ۲۰ جدی ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: ترضیضات قفحی و دماغی در اطفال

دراین برنامه هدیه ضیایی،  صحبتی داشت با محترم داکتر احمد جاوید صدیق، متخصص جراحی اطفال

پزشک آدینه روز: سواشکال ولادی از دیدگاه اورتوپیدی ۲۱ قوس ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: سواشکال ولادی از دیدگاه اورتوپیدی

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر احمدظفرعزیز، متخصص جراحی اورتوپیدی و تراوماتولوژی

پزشک آدینه روز: ضعیفی بیره‌ و منگ دندان‌ها ۰۷ قوس ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: ضعیفی بیره‌ و منگ دندان‌ها

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر هارون صافی، متخصص استوماتولوژی  

پزشک آدینه روز: سنگ‌های طرق بولی (سنگ‌های گرده، حالب ومثانه) ۲۳ عقرب ۱۴۰۰

پزشک آدینه روز: سنگ‌های طرق بولی (سنگ‌های گرده، حالب ومثانه)

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکترفرید رحمان حزین، متخصص یورولوژی