ارزش دالر امریکایی در برابر ارز افغانی افزایش یافته است. یک دالر امریکایی ۹۵ افغانی خرید و فروش می‌شود. طبق اعلام سرای شهزاده، دالر در برابر پول ملی امروز 〈یک‌شنبه، ۲۳ عقرب〉 افزایش قابل توجهی داشته است. یک دالر امریکایی در بازار امروز کشور حدود ۹۵ افغانی خرید و فروش می‌شود. این نرخ دالر در […]

ارزش دالر امریکایی در برابر ارز افغانی افزایش یافته است. یک دالر امریکایی ۹۵ افغانی خرید و فروش می‌شود. طبق اعلام سرای شهزاده، دالر در برابر پول ملی امروز 〈یک‌شنبه، ۲۳ عقرب〉 افزایش قابل توجهی داشته است.

یک دالر امریکایی در بازار امروز کشور حدود ۹۵ افغانی خرید و فروش می‌شود. این نرخ دالر در برابر ارز ملی یکی از بلندترین قیمت‌های خود در دو دهه اخیر در برابر افغانی است. با بلند‌رفتن ارزش دالر در برابر افغانی، نرخ مواد اولیه در بازارها نیز افزایش می‌یابد، زیرا واردات به کشور همه با ارز دالر صورت می‌گیرد. این در حالی‌است که وضعیت اقتصادی مردم در پی تحولات اخیر به بدترین حالت رسیده است و مردم توان تأمین هزینه‌ها خورد و خوراک خود را ندارند.