عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت در پیامی به مناسبت ششم جدی، بر پاسداشت از ارزش های جهاد و مقاومت تأکید کرده است. آقای عبدالله گفته است باوجودی که چهل سال از تجاوز ارتش سرخ شوروی می گذارد؛ اما هنوز هم نابسانی های زیادی در افغانستان جریان دارد و از مردم قربانی می گیرد. عبدالله عبدالله […]

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت در پیامی به مناسبت ششم جدی، بر پاسداشت از ارزش های جهاد و مقاومت تأکید کرده است.

آقای عبدالله گفته است باوجودی که چهل سال از تجاوز ارتش سرخ شوروی می گذارد؛ اما هنوز هم نابسانی های زیادی در افغانستان جریان دارد و از مردم قربانی می گیرد. عبدالله عبدالله یاد آور شده است که حمله ارتش سرخ بر افغاستان، سبب جهاد سراسری علیه نیروهای اشغالگر شد و مردم افغانستان، مقاومت آزادی خواهانه را در تاریخ کشور رقم زدند.