دولت چین متهم شده است که مسلمانان ایغور این کشور را به دلیل ماندن ریش بلند، روسری و حجاب در بازداشتگاه ها قرار داده است. بی بی سی با استناد به اسناد محرمانه جدید که به بیرون درز کرده است گزارش داده که دولت چین اویغورهای مسلمان را به علت های چون بلند کردن ریش، […]

دولت چین متهم شده است که مسلمانان ایغور این کشور را به دلیل ماندن ریش بلند، روسری و حجاب در بازداشتگاه ها قرار داده است.

بی بی سی با استناد به اسناد محرمانه جدید که به بیرون درز کرده است گزارش داده که دولت چین اویغورهای مسلمان را به علت های چون بلند کردن ریش، روسری و حجاب و یا حتی جستجوهای اینترنتی بازداشت کرده است. بخشی از این مدارک که یکصدو سی و هفت صفحه یی است، شامل اطلاعات بسیار جزیی از زندگی شخصی بیش از سه هزار تن از ساکنان شیانجینگ در غرب چین است که در زمان‌ عبادت کردن، نحوه لباس پوشیدن، رفت و آمدها و رفتار خانواده آن ها و ارتباطات شان اشاره کرده است. پکن پیش از این گفته است که همه این اقدامات را با هدف پیش ‌گیری از افراط گرایی و تروریزم انجام می ‌دهد. اما در این مدارک جدید اشاره شده که در ادعای دولت چین تناقض وجود دارد و اردوگاه ‌های این کشور برای مسلمانان با یک مرکز بازآموزی، متفاوت است.